Κωδικός καταλόγου: 9561204
ISBN: 978-960-01-1347-1
1η έκδοση, Ιούνιος 2010
17 x 24
σελ. 234

Συμβολαιογραφικές Πράξεις Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκη Καρδίτσας Σοφοκλέους Οιταιοκαρύδη (1881-1882)

Περιλήψεις-Ευρετήρια

Εκδόσεις: Gutenberg

Περιεχόμενα

Εισαγωγή || Α. Περιλήψεις συμβολαίων Σοφοκλέους Οιταιοκαρύδη || Β. Περιλήψεις συνημμένων άλλων συμβολαιογράφων και Δημοσίων αρχών || Ι. Αλφαβητικό ευρετήριο || ΙΙ. Αριθμητικό ευρετήριο || ΙΙΙ. Ευρετήριο τοπωνυμίων || ΙV. Ευρετήριο επαγγελμάτων || V. Ευρετήριο δικηγόρων.